Languages

Korean Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
싸 발 "Shibbal" Fuck you (30%)      (70%)
씨 발 (Shibbal) Fuck you (84%)      (16%)
엿먹어 (yeotmeogeo) fuck you (67%)      (33%)
Am Sang Fucked up life (51%)      (49%)
Babo stupid (84%)      (16%)
Boji Pussy (71%)      (29%)
Chaji Dick (58%)      (42%)
Ci Bal Nom Fuck You! (48%)      (52%)
Eh-ja Retard / Idiot (65%)      (35%)
Goja guy w/o a penis (70%)      (30%)
Jiralhanae Retarted lunatic (53%)      (47%)
Jot Ga e gay say key ya fuck you mother fucker (54%)      (46%)
Jot ka circumcise your dick (67%)      (33%)
Kuh-juh Piss off!/Fuck off! (68%)      (32%)
Me das asco You suck (15%)      (85%)
Michin Crazy (79%)      (21%)
Ni (Nee) Mi (Mee) Sibal (cee bal) You motherfucker (56%)      (44%)
Nu choogle lea Do you wanna die (68%)      (32%)
Poji Pussy (68%)      (32%)
Se Ki Suck My Dick! (19%)      (81%)
Shang nyun Bitch (68%)      (32%)
Sheba-nom fuck you (40%)      (60%)
Sheeba Shit (41%)      (59%)
Shi bal Fuck (85%)      (15%)
Shiba Fuck (45%)      (55%)
Shibal Fuck (77%)      (23%)
Shibalnyun Bitch (74%)      (26%)
babo fool (89%)      (11%)
bingu stupid (46%)      (54%)
bonggu fart (36%)      (64%)
chang nyeon slut (75%)      (25%)
gae saeki son of a bitch (84%)      (16%)
gguh juh get the fuck out of my sight (75%)      (25%)
gochu mogo eat dick (49%)      (51%)
jhut boobs (59%)      (41%)
jhut-kkok-ji nipples (75%)      (25%)
jhut-kkok-ji-ppa-ruh suck my nipples (74%)      (26%)
jhut-ppa-ruh suck my boobs (63%)      (37%)
jot mul cum (66%)      (34%)
jot-nna fucking (68%)      (32%)
jotbab weak piece of shit (80%)      (20%)
nam chang homo slut(ew) (67%)      (33%)
pa-bo stupid (58%)      (42%)
sahk ah shee blow job (60%)      (40%)
sasaeng-a salam Bastard guy (45%)      (55%)
see bal fuck (62%)      (38%)
shi bai kepu seck yi fuck your mum (44%)      (56%)
shipi fuck u (28%)      (72%)
shubal (슈발) fuck you (83%)      (17%)
ttong-koo-mung butt hole (84%)      (16%)
u want to die nu jogule (76%)      (24%)
um chang sae kki stupid whore (54%)      (46%)