Languages

Korean Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
싸 발 "Shibbal" Fuck you (29%)      (71%)
씨 발 (Shibbal) Fuck you (86%)      (14%)
엿먹어 (yeotmeogeo) fuck you (68%)      (32%)
Am Sang Fucked up life (55%)      (45%)
Babo stupid (86%)      (14%)
Boji Pussy (73%)      (27%)
Chaji Dick (58%)      (42%)
Ci Bal Nom Fuck You! (47%)      (53%)
Eh-ja Retard / Idiot (69%)      (31%)
Goja guy w/o a penis (73%)      (27%)
Jiralhanae Retarted lunatic (75%)      (25%)
Jot Ga e gay say key ya fuck you mother fucker (54%)      (46%)
Jot ka circumcise your dick (66%)      (34%)
Kuh-juh Piss off!/Fuck off! (67%)      (33%)
Me das asco You suck (9%)      (91%)
Michin Crazy (79%)      (21%)
Ni (Nee) Mi (Mee) Sibal (cee bal) You motherfucker (67%)      (33%)
Nu choogle lea Do you wanna die (68%)      (32%)
Poji Pussy (69%)      (31%)
Se Ki Suck My Dick! (18%)      (82%)
Shang nyun Bitch (68%)      (32%)
Sheba-nom fuck you (40%)      (60%)
Sheeba Shit (40%)      (60%)
Shi bal Fuck (85%)      (15%)
Shiba Fuck (44%)      (56%)
Shibal Fuck (78%)      (22%)
Shibalnyun Bitch (74%)      (26%)
babo fool (89%)      (11%)
bingu stupid (47%)      (53%)
bonggu fart (40%)      (60%)
chang nyeon slut (74%)      (26%)
gae saeki son of a bitch (84%)      (16%)
gguh juh get the fuck out of my sight (75%)      (25%)
gochu mogo eat dick (49%)      (51%)
jhut boobs (59%)      (41%)
jhut-kkok-ji nipples (76%)      (24%)
jhut-kkok-ji-ppa-ruh suck my nipples (74%)      (26%)
jhut-ppa-ruh suck my boobs (63%)      (37%)
jot mul cum (68%)      (32%)
jot-nna fucking (68%)      (32%)
jotbab weak piece of shit (79%)      (21%)
nam chang homo slut(ew) (67%)      (33%)
pa-bo stupid (57%)      (43%)
sahk ah shee blow job (60%)      (40%)
sasaeng-a salam Bastard guy (46%)      (54%)
see bal fuck (62%)      (38%)
shi bai kepu seck yi fuck your mum (43%)      (57%)
shipi fuck u (26%)      (74%)
shubal (슈발) fuck you (36%)      (64%)
ttong-koo-mung butt hole (84%)      (16%)
u want to die nu jogule (76%)      (24%)
um chang sae kki stupid whore (55%)      (45%)