Languages

Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (84%)      (16%)
Bai bati puñete Go Jackoff (41%)      (59%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (88%)      (13%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (100%)      (0%)
Bai den koño Fuck you!! (100%)      (0%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (70%)      (30%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (100%)      (0%)
Buraku di sanka Asshole (89%)      (11%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (14%)      (86%)
Kabes di patin Dick head (55%)      (45%)
Kaka Shit (86%)      (14%)
Koño bo mama Fuck your mama (33%)      (67%)
Mariku shushi Dirty homo (75%)      (25%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (71%)      (29%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (80%)      (20%)
Puta shushi Dirty bitch (75%)      (25%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (69%)      (31%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (33%)      (67%)