Languages

Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (82%)      (18%)
Bai bati puñete Go Jackoff (38%)      (63%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (86%)      (14%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (100%)      (0%)
Bai den koño Fuck you!! (100%)      (0%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (69%)      (31%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (100%)      (0%)
Buraku di sanka Asshole (88%)      (13%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (20%)      (80%)
Kabes di patin Dick head (50%)      (50%)
Kaka Shit (100%)      (0%)
Koño bo mama Fuck your mama (30%)      (70%)
Mariku shushi Dirty homo (75%)      (25%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (71%)      (29%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (80%)      (20%)
Puta shushi Dirty bitch (100%)      (0%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (69%)      (31%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (50%)      (50%)