Add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Swearing Phrase

Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Language

A collection of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) swear words below or even add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) cuss or Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (68%)      (32%)
Bai bati puñete Go Jackoff (50%)      (50%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (79%)      (21%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (88%)      (12%)
Bai den koño Fuck you!! (81%)      (19%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (67%)      (33%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (87%)      (13%)
Buraku di sanka Asshole (76%)      (24%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (8%)      (92%)
Kabes di patin Dick head (50%)      (50%)
Kaka Shit (88%)      (13%)
Koño bo mama Fuck your mama (50%)      (50%)
Mariku shushi Dirty homo (75%)      (25%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (63%)      (38%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (80%)      (20%)
Puta shushi Dirty bitch (75%)      (25%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (67%)      (33%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (40%)      (60%)