Add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Swearing Phrase

Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Language

A collection of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) swear words below or even add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) cuss or Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (71%)      (29%)
Bai bati puñete Go Jackoff (52%)      (48%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (82%)      (18%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (89%)      (11%)
Bai den koño Fuck you!! (75%)      (25%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (65%)      (35%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (87%)      (13%)
Buraku di sanka Asshole (76%)      (24%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (6%)      (94%)
Kabes di patin Dick head (55%)      (45%)
Kaka Shit (88%)      (13%)
Koño bo mama Fuck your mama (50%)      (50%)
Mariku shushi Dirty homo (80%)      (20%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (63%)      (38%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (80%)      (20%)
Puta shushi Dirty bitch (80%)      (20%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (68%)      (32%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (40%)      (60%)