Add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Swearing Phrase

Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Language

A collection of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) swear words below or even add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) cuss or Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (73%)      (27%)
Bai bati puñete Go Jackoff (56%)      (44%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (83%)      (17%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (89%)      (11%)
Bai den koño Fuck you!! (75%)      (25%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (65%)      (35%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (87%)      (13%)
Buraku di sanka Asshole (79%)      (21%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (11%)      (89%)
Kabes di patin Dick head (57%)      (43%)
Kaka Shit (89%)      (11%)
Koño bo mama Fuck your mama (47%)      (53%)
Mariku shushi Dirty homo (83%)      (17%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (70%)      (30%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (83%)      (17%)
Puta shushi Dirty bitch (83%)      (17%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (70%)      (30%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (29%)      (71%)