Add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Swearing Phrase

Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Language

A collection of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) swear words below or even add a Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) cuss or Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (86%)      (14%)
Bai bati puñete Go Jackoff (22%)      (78%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (100%)      (0%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (100%)      (0%)
Bai den koño Fuck you!! (100%)      (0%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (67%)      (33%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (100%)      (0%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (0%)      (0%)
Buraku di sanka Asshole (100%)      (0%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (100%)      (0%)
Kabes di patin Dick head (57%)      (43%)
Kaka Shit (100%)      (0%)
Koño bo mama Fuck your mama (17%)      (83%)
Mariku shushi Dirty homo (75%)      (25%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (80%)      (20%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (50%)      (50%)
Puta shushi Dirty bitch (100%)      (0%)
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (50%)      (50%)