How to say maika ti da eba / da eba tvoita mama in any language!