Top 10 Pidgin Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
kaikai kok suck a dick (58%)      (42%)
Howzit Braddah? How you doing? (62%)      (38%)
Faka! Fucker! (57%)      (43%)
Kaikai kan Eat Cunt (63%)      (38%)
hul yu yu asshole (45%)      (55%)
Mi laik kuapim yu I want to fuck you (67%)      (33%)