Add a Chinese Swearing Phrase

Chinese Swear Words

A collection of Chinese profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Chinese swear words below.

Chinese Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Chinese Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
¥À©]¤e”V’n evil bitch (1%)      (1%)
王八蛋 (wang bai dan) Son of a bitch (9%)      (8%)
»ëÇò£m dumb bastard, stupid piece of shit (1%)      (2%)
ÂÌñ×Ó liu mao zi Cochold, cheated husband. (9%)      (14%)

Ashley Madison - Secret Affairs
‹ç“ú“I gou ri de Fucked by a dog, bustard/ deamed. (1%)      (2%)
bi cunt (1%)      (0%)
Bi Zui Shut Up (1%)      (1%)
cao fuck (1%)      (0%)
cao ni ma fuck your mum (1%)      (0%)
chao di wang xau zu! put a fucking stick up your ass! (0%)      (100%)
che cong ma chin chin like my big penis (1%)      (2%)
Che Dan (³¶µ­) Fucking Nonsense (1%)      (1%)
chiang jian rape (1%)      (1%)
diao fuck (0%)      (0%)
Diu Nei Lo Mo Fuck your mother (1%)      (1%)
Diu Nia Sing Fucker (1%)      (1%)
g Fuck your mom (1%)      (1%)
gan fuck (0%)      (0%)
gan ni niang fuck your mum (0%)      (0%)
go niang yang de son of a bitch (1%)      (0%)
go se shit (1%)      (1%)
gun ni ma de dan Go fuck yourself! (1%)      (1%)
ji ba Penis (1%)      (0%)
ji bai vagina (0%)      (100%)
Ji bai,kanina Pussy fucker (0%)      (0%)
ju tou mo lou Brainless (10%)      (0%)
kao yao WTF (1%)      (1%)
knee how kialan bitch (0%)      (0%)
ma la ge bi Damn! Shit! Fuck! (1%)      (0%)
Mok Sarm!!! Take off your cloths i wanna fuc (10%)      (0%)
Nai zi Tits ( milk bags ) (1%)      (0%)
Nao Sheng Chao Your brain grows grass (0%)      (0%)
ni ma de na i suck my cock (0%)      (100%)
ni mama gei ren diao your mother fuck by someone else (0%)      (0%)
Ni shi shen jiing bing you are crazy (1%)      (1%)
now tsan retard or mentally impaired (10%)      (3%)
Ong Qin Xiang fuck your mother (10%)      (5%)
Ping ying: Chao Ni ma de Gi ba Fuck your moms dick (1%)      (3%)
pootho bitch (0%)      (0%)
Qu Ni De! Up Yours! (1%)      (0%)
qu si go to hell (1%)      (0%)
ri ni ge xian ren ban ban Fuck your ancesters (1%)      (0%)
Sek si Eat shit (0%)      (0%)
Sha bi Stupid cunt (1%)      (0%)
sharbie stupid shit (1%)      (2%)
sho tao i want to eat your pussy (1%)      (1%)
sixi eat shit (1%)      (1%)
Ta ma de Fuck (7%)      (29%)
te niang de his mom (0%)      (0%)
Tian Po Crazy Bitch (9%)      (7%)
Tian wo dan Lick my balls (1%)      (0%)
tou ni ma look down the one (1%)      (2%)
tsao dan de ball fucking (1%)      (1%)
wo cao Fuck! or Fuck you! (1%)      (0%)
wo cao ni ma bi i fuck ur mom's cunt (1%)      (0%)
wo cao ni ma de pi guo i fucked your moms ass (1%)      (1%)
wo kao Fuck! or Fuck you! (1%)      (1%)
wo ri Fuck! or Fuck you! (1%)      (1%)
xia bi (shee-aah bee) cunt (1%)      (4%)
yu dam ful you dumb fool! (0%)      (100%)
yum tong la go drink soup (cum) (1%)      (1%)
Dl whore (0%)      (100%)

Chinese Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z