Add a Hawaiian Swearing Phrase

Hawaiian Swear Words

A collection of Hawaiian profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Hawaiian swear words below or even add a Hawaiian cuss or Hawaiian slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
'a'aka bitchy or cranky (10%)      (3%)
'ai kukae a make eat shit and die (9%)      (9%)
'o-nu boner (lit. projection) (0%)      (0%)
'u'u masturbate (9%)      (6%)
ahu ka 'ala'ala (you're) full of crap (0%)      (100%)
Ale ko'u kai Swallow my cum (1%)      (1%)
haole outsider/white person (1%)      (0%)
hapai laho minion (lit. scrotum carrier) (0%)      (0%)
heu fuzz, pubes (0%)      (100%)
heu lalo fuzz, pubes (0%)      (100%)
Honi ko'u 'elemu Kiss my ass (1%)      (1%)
Honi ko'u ule Kiss my cock (1%)      (1%)
Hupo Fool (1%)      (1%)
ilio wahine female dog/bitch (1%)      (1%)
ka! or tsa! damn! (0%)      (0%)
kali cunt (9%)      (9%)
Kanapapiki Son Of A Bitch (1%)      (1%)
ke 'ale nei ke kai! I'm cumming! (10%)      (0%)
ko'i'i boner (lit. desire) (0%)      (0%)
Kokami God damn (transliteration) (0%)      (100%)
kola over-sexed person (0%)      (0%)
komo laho homosexual intercourse (9%)      (9%)
kulikuli! shut up! (6%)      (41%)
lala-hu boner (lit. to stick out) (10%)      (0%)
Launa'ana Sexual intercourse (1%)      (0%)
li'ili'i kena ule your dick is small (0%)      (0%)
Li'ili'i kou laho Your dick is small (1%)      (0%)
Lolo Stupid (1%)      (0%)
Lolo Kanapapiki Stupid son of a bitch (10%)      (1%)
ma'i kola hard on (0%)      (100%)
Maho Gay (8%)      (23%)
mai'a! fuck you! (0%)      (100%)
mane'o horny (lit. itchy) (0%)      (0%)
Mili' apa Slowpoke (1%)      (0%)
muli pala kukae shit-smeared kid (or ass) (10%)      (0%)
nele lacking (as in mental capacity) (10%)      (2%)
Okole puka ass hole (1%)      (1%)
omoomo ule cock sucker (10%)      (2%)
Pa hula wa hini Crazy white woman (1%)      (2%)
Pa'a ka waha Shut your mouth (1%)      (0%)
pala naio worthless (lit. worm shit) (0%)      (0%)
pikanini runt (from eng. "pickaninny") (0%)      (0%)
po'o 'olohaka numskull (lit. empty head) (0%)      (0%)
po'o 'opae shit head (lit. shrimp head) (0%)      (0%)
po'o nui arrogant (lit. big headed) (0%)      (0%)
pu'uwaiu tits (0%)      (0%)
pua'a laho man whore (lit. boar) (0%)      (0%)
Squirt Big Kohona (0%)      (0%)
Squirt for me Gush (0%)      (0%)
TU Kai Shit (10%)      (3%)
ua make 'oe! you're dead! (10%)      (0%)
ule li-la undeveloped dick (0%)      (0%)
ule malule limp dick (9%)      (9%)
Ule' Coc (1%)      (1%)
Wahine ho'okamakama Prostitute (1%)      (0%)
waiu oluheluhe saggy tits (9%)      (9%)

Click here for more!Click here for more!Click here for more!

Click here for more!