Add a Mandarin Swearing Phrase

Mandarin Swear Words

A collection of Mandarin profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Mandarin swear words below.

Mandarin Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Mandarin Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
biao zi (beeow zii) Bitch (1%)      (0%)
bundun idiot (0%)      (0%)
Byao Zhi Yang Duh (easier to prounce) Son of a bitch (10%)      (2%)
Cao Ni Fuck you! (1%)      (0%)

Ashley Madison - Secret Affairs
Cao Ni Ma Ge Bi Fuck you mom's pussy (0%)      (0%)
chibai cunt/pussy (1%)      (1%)
Cho san ba bitch (0%)      (0%)
Da Bien! Shit (0%)      (0%)
gan ni lao screw your folks (1%)      (1%)
Gun Kai (goon kai) Fuck off! (lit roll open) (1%)      (1%)
gun ni mar fuck your mum/ motherfucker (1%)      (1%)
hùnzh ng bullshit (10%)      (4%)
Hun Dan (hoon dan) Bastard (1%)      (0%)
Kou-Jiao Blowjob (1%)      (0%)
Ni Ai Da Jiji You like big dick! (1%)      (1%)
Ni ta ma de mother fucker (1%)      (3%)
Ni zui le! (its pinyin) you're drunk! (1%)      (0%)
Ri Ni Da Yee Fuck your grandpa (1%)      (1%)
Sa Bi (not sha bi) stupid cunt (1%)      (1%)
sagua stupid (1%)      (1%)
Sha Bi Fucker (1%)      (1%)
shengri penis (1%)      (1%)
shi san dian whore (1%)      (2%)
ta tswayla he/she is drunk (1%)      (1%)
tou nee ma fuck(rape) your mom (1%)      (0%)
tsaow nee shoo shoo go fuck your uncle! (1%)      (0%)
wo hun ne i hate you (1%)      (1%)
wo tswayla im drunk (1%)      (1%)

Mandarin Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z