Add a Firefly Swearing Phrase

Firefly Swear Words

A collection of Firefly profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Firefly swear words below.

Firefly Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Top 10 Firefly Swear Words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ai ya. Women wanle. We're in big trouble (1%)      (1%)
Aiya! Huaile Something's wrong (1%)      (1%)
BAI-tuo, AN-jing-eedyen We will enjoy your silence now (1%)      (1%)
Bee-tzway. Wrong wuomun fah-tsai Shut up and make us wealthy (1%)      (1%)

Ashley Madison - Secret Affairs
bhijoi you suck (8%)      (17%)
Bizui Shut up (10%)      (2%)
Boo hway-hun duh puo-foo Remorseless harridan (9%)      (8%)
boo-tai jung-tzahng-duh not entirely sane (10%)      (3%)
Bun tyen-shung duh ee-dway-Ro Stupid inbred stack of meat (9%)      (5%)
BzzzBxxx Fuck (9%)      (9%)
Chiang-bao hoe-tze duh monkey raping (9%)      (13%)
Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch (1%)      (1%)
chou ma niao stinking horse-urine (10%)      (3%)
Chur ni-duh Screw you (10%)      (3%)
fahng-tzong fung-kwong duh jeh a knot of self indulgent lunacy (10%)      (2%)
Fay-fay duh pee-yen a babboon's ass-crack (9%)      (9%)
Fei hua Nonsense (10%)      (2%)
Fei-oo Junk (10%)      (4%)
Fong luh Loopy in the head (10%)      (2%)
go tsao de dog humping (10%)      (2%)
Goram! Damn! (1%)      (1%)
Gorram! Damn! (10%)      (1%)
gos se Crap (10%)      (1%)
guay hell (10%)      (0%)
guh jun duh hwoon dahn a real bastard (8%)      (17%)
Gwai-gwai long duh dong What the hell (9%)      (5%)
Gwan nee tzi-jee duh shr Mind your own business (10%)      (3%)
Hoe-tze duh pee-goo! Monkey's butt! (10%)      (3%)
Hoo-tsuh Shut up (9%)      (11%)
Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo! Filthy fornicators of livestock! (1%)      (3%)
Hump Screw (10%)      (4%)
jien huo cheap floozy (9%)      (7%)
Jien tah-duh guay! Like hell! (9%)      (9%)
jing-tzahng mei yong-duh consistently useless (9%)      (7%)
jung chi duh go-se dway steaming crap pile (9%)      (9%)
Kan wuh-mun tzun muh suh bah! Let's watch how we die! (9%)      (7%)
Kao! Goddammit! (1%)      (2%)
Kuh-ooh duh lao bao jurn Horrible old tyrant (9%)      (6%)
Kwai chur hun-rien duh di fahng Go far away very fast (9%)      (12%)
kwong-juh duh nuts (10%)      (3%)
luh-suh garbage (10%)      (2%)
Nee mun doh shr sagwa Idiots. All of you. (10%)      (2%)
niao se duh doo-gway piss-soaked pikers (10%)      (2%)
Niou fun Cow poop (9%)      (13%)
niou-se cow dung (10%)      (2%)
pee-goo bottom (10%)      (3%)
Rutting Fucking (10%)      (1%)
Shee-niou Cow sucking (10%)      (2%)
shiong mao niao panda urine (10%)      (0%)
Shun-sheng duh gao-wahn! Holy testicle Tuesday! (10%)      (2%)
Sly Homosexual (10%)      (2%)
Ta ma de! Dammit! (10%)      (3%)
Ta ma de! Nimen de bizui! Everybody shut the hell up! (9%)      (9%)
Tah mah duh hwoon dahn Mother humping son of a bitch (9%)      (5%)
Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah! Whores in hell! (9%)      (7%)
Tee wuh duh pee-goo Kick me in the bottom (10%)      (3%)
Tsai boo shr No way (9%)      (6%)
tsway-niou bullcrap (10%)      (3%)
Tzao gao Crap (9%)      (12%)

Firefly Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z