Ilonggo (hiligaynon) top 10 swear words

Phrase Meaning Is This Accurate?
Itot ta ang nanay mo! Fuck your mother! (57%)      (43%)
Daw pasayan ka dako ang tarugo mo! Your dick is as big as a shrimp! (67%)      (33%)
Iyots! Fuck! (100%)      (0%)
'Yo de puta Son of a bitch! (100%)      (0%)
Yo de puter! Euphemised "Son of a bitch" (100%)      (0%)
Iyota mo da! Fuck you! (33%)      (67%)
Bilat ni bay! Pussy! (100%)      (0%)