Asian accent swear words beginning with the letter Y

Phrase Meaning Is This Accurate?
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (44%)      (56%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (50%)      (50%)
yu be mai bi che youre my bitch (33%)      (67%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (38%)      (63%)
yu de gei gai? Are you gay (61%)      (39%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (38%)      (62%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (20%)      (80%)
yu so ke rei si youre insane (40%)      (60%)

Asian accent Swear Words by Letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z