How to say tsa-tsa in any language!

Language Phrase Meaning
Afrikaans voetsek (pronounced footsak) get lost, fuck off
Arabic yelan fatsak swear your dead
Armenian Choratsats ookhti poots Dry Camel Pussy
Armenian kunem mored tsake fuck your mom cunt

Ashley Madison - Secret Affairs
Armenian mored tsake you mom cunt
Balkanish russian Koya mala pichkitsa! What a little pussy!
Cantonese Ham ga tsan, puk gai, tsat tau Asshole; bastard
Cantonese Diu lei low mow goh tsau fa hai Fuck your mom in the rotting cunt
Cantonese Tsat, gau, lun Cock
Cantonese Tsat Tao Dick head
Cantonese tsat dick
Cantonese tsat tou dickhead
Cherokee Possum utsadi
Chinese now tsan retard or mentally impaired
Chinese tsao dan de ball fucking
Cypriot Gamo tin ratsa sou fuck your family
Firefly Bee-tzway. Wrong wuomun fah-tsai Shut up and make us wealthy
Firefly Tsai boo shr No way
Firefly go tsao de dog humping
Firefly Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch
Geek Poutsa Dick
Greek Glipse Tin Poutsamou Skila Suck My Dick Bitch
Greek kavli or putsa or putsos dick
Greek tsa-tsa the chief of the bitches
Greek Skatofatsa Shit face
Greek Patsavoura Ugly woman (literally a rag)
Gypsy Getsa Cum
Hawaiian ka! or tsa! damn!
Hmong Ka Tsaug bastard
Khmer Boung Kadaw Nutsack; Testicles;BALLS
Kyong naga Nitsü Shü Your grandma's pussy
Mandarin tsaow nee shoo shoo go fuck your uncle!
Mongolian Altsaisan gichii ready whore
Navajo £eechaa'itsa'ii biyaazh Son of a bitch (lit.)
Omani Anikak wala atsabah Fuck you so hard
Pig latin Hitsay Shit
Setswana dithala tsa ntatago your father's testicles
Taiwanese Tsao Ji Bai Stinky pussy
Teochew nia yee goh tsao jee your aunt's smell pussy
Teochew tsa ji gia inserted pussy girl
Welsh Gotsan Cunt
Zulu Tsa mor kaka an eefa go eat shit and die