Add a Asian accent Swearing Phrase

Asian accent Language

A collection of Asian accent profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Asian accent swear words below or even add a Asian accent cuss or Asian accent slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (80%)      (20%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (0%)      (0%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (75%)      (25%)
Ai Ki lei yu Ill kill you (65%)      (35%)
as ho asshole (60%)      (40%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (69%)      (31%)
bao sak ballsack (100%)      (0%)
Bi che Bitch (67%)      (33%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (80%)      (20%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (67%)      (33%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (67%)      (33%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (76%)      (24%)
eet mai bowls! eat my balls (0%)      (100%)
Fak offu Fuck off (80%)      (20%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (76%)      (24%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (72%)      (28%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (50%)      (50%)
kam sa wa lo uh cum swallower (67%)      (33%)
kei si boi crazy man (40%)      (60%)
kun tu cunt (50%)      (50%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (92%)      (8%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (0%)      (0%)
OH SHI TE shit. (89%)      (11%)
pi ne su penis (67%)      (33%)
Pu si Vagina (50%)      (50%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (75%)      (25%)
Suk Mai Kok Suck my cock (46%)      (54%)
teh seh te kol testicle (100%)      (0%)
Wa de fak Oh my goodness (38%)      (63%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (100%)      (0%)
wai yu bi chin why are you complaining (33%)      (67%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (0%)      (0%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (75%)      (25%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (67%)      (33%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (80%)      (20%)
yu be mai bi che youre my bitch (50%)      (50%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (50%)      (50%)
yu de gei gai? Are you gay (65%)      (35%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (50%)      (50%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (50%)      (50%)
yu so ke rei si youre insane (100%)      (0%)