Add a Asian accent Swearing Phrase

Asian accent Language

A collection of Asian accent profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Asian accent swear words below or even add a Asian accent cuss or Asian accent slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ai Ki lei yu Ill kill you (59%)      (41%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (75%)      (25%)
Bi che Bitch (58%)      (42%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (76%)      (24%)
Fak offu Fuck off (70%)      (30%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (64%)      (36%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (82%)      (18%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (43%)      (57%)
OH SHI TE shit. (62%)      (38%)
Pu si Vagina (73%)      (27%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (63%)      (37%)
Suk Mai Kok Suck my cock (41%)      (59%)
Wa de fak Oh my goodness (48%)      (52%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (92%)      (8%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (59%)      (41%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (64%)      (36%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (67%)      (33%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (43%)      (57%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (54%)      (46%)
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (84%)      (16%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (70%)      (30%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (56%)      (44%)
as ho asshole (75%)      (25%)
bao sak ballsack (93%)      (7%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (84%)      (16%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (43%)      (57%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (71%)      (29%)
eet mai bowls! eat my balls (78%)      (22%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (87%)      (13%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (43%)      (57%)
kam sa wa lo uh cum swallower (43%)      (57%)
kei si boi crazy man (55%)      (45%)
kun tu cunt (33%)      (67%)
pi ne su penis (71%)      (29%)
teh seh te kol testicle (80%)      (20%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (75%)      (25%)
wai yu bi chin why are you complaining (43%)      (57%)
yu be mai bi che youre my bitch (40%)      (60%)
yu de gei gai? Are you gay (65%)      (35%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (36%)      (64%)
yu so ke rei si youre insane (72%)      (28%)