Languages

Asian accent Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
yu de gei gai? Are you gay (62%)      (38%)
Ai Ki lei yu Ill kill you (57%)      (43%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (76%)      (24%)
Bi che Bitch (63%)      (38%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (78%)      (22%)
Fak offu Fuck off (71%)      (29%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (66%)      (34%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (81%)      (19%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (42%)      (58%)
OH SHI TE shit. (63%)      (37%)
Pu si Vagina (71%)      (29%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (59%)      (41%)
Suk Mai Kok Suck my cock (38%)      (62%)
Wa de fak Oh my goodness (42%)      (58%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (91%)      (9%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (56%)      (44%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (60%)      (40%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (62%)      (38%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (57%)      (43%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (59%)      (41%)
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (81%)      (19%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (63%)      (38%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (50%)      (50%)
as ho asshole (71%)      (29%)
bao sak ballsack (92%)      (8%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (88%)      (12%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (40%)      (60%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (64%)      (36%)
eet mai bowls! eat my balls (50%)      (50%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (86%)      (14%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (33%)      (67%)
kam sa wa lo uh cum swallower (33%)      (67%)
kei si boi crazy man (44%)      (56%)
kun tu cunt (25%)      (75%)
pi ne su penis (60%)      (40%)
teh seh te kol testicle (67%)      (33%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (60%)      (40%)
wai yu bi chin why are you complaining (33%)      (67%)
yu be mai bi che youre my bitch (33%)      (67%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (27%)      (73%)
yu so ke rei si youre insane (69%)      (31%)