Add a Asian accent Swearing Phrase

Asian accent Language

A collection of Asian accent profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Asian accent swear words below or even add a Asian accent cuss or Asian accent slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ai Ki lei yu Ill kill you (57%)      (43%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (73%)      (27%)
Bi che Bitch (57%)      (43%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (75%)      (25%)
Fak offu Fuck off (68%)      (33%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (65%)      (35%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (81%)      (19%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (43%)      (57%)
OH SHI TE shit. (61%)      (39%)
Pu si Vagina (72%)      (28%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (62%)      (38%)
Suk Mai Kok Suck my cock (41%)      (59%)
Wa de fak Oh my goodness (48%)      (52%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (91%)      (9%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (60%)      (40%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (62%)      (38%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (65%)      (35%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (43%)      (57%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (54%)      (46%)
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (82%)      (18%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (64%)      (36%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (55%)      (45%)
as ho asshole (67%)      (33%)
bao sak ballsack (88%)      (12%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (82%)      (18%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (50%)      (50%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (69%)      (31%)
eet mai bowls! eat my balls (73%)      (27%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (86%)      (14%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (44%)      (56%)
kam sa wa lo uh cum swallower (44%)      (56%)
kei si boi crazy man (54%)      (46%)
kun tu cunt (33%)      (67%)
pi ne su penis (67%)      (33%)
teh seh te kol testicle (71%)      (29%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (70%)      (30%)
wai yu bi chin why are you complaining (44%)      (56%)
yu be mai bi che youre my bitch (42%)      (58%)
yu de gei gai? Are you gay (65%)      (35%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (38%)      (63%)
yu so ke rei si youre insane (70%)      (30%)