Add a Hmong Swearing Phrase

Hmong Language

A collection of Hmong profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Hmong swear words below or even add a Hmong cuss or Hmong slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ka Tsaug bastard (71%)      (29%)
Mau Dev bitch (75%)      (25%)
Mo pee Pussy (45%)      (55%)
Ntsej Muag Face (83%)      (17%)
Poj dab witch (61%)      (39%)
Tsov Tom Tiger-Bite (72%)      (28%)
Tsov tom tiger bite (79%)      (21%)
Tuag aws Low quality / Retarded (75%)      (25%)
dab laig devil's meal (77%)      (23%)
dlaab ntaus (green version) devil hit you (71%)      (29%)
face ntsej muag (20%)      (80%)
kav ywm hlab weak cock (67%)      (33%)
khau pim itch pussy (61%)      (39%)
mob paum pussy hurt (88%)      (13%)
mob pim cunt (43%)      (57%)
mob qau dick hurt (81%)      (19%)
npua lwj rotten pig (78%)      (22%)
npuav qau suck dick (86%)      (14%)
npub ntswg buggar face (67%)      (33%)
ntsej muag face (50%)      (50%)
ntsej muag tuag! face die! (meaning go to hell) (75%)      (25%)
phev dev dog's cum (50%)      (50%)
pim loj big pussy (73%)      (27%)
ple xiav blue clitoris (100%)      (0%)
pog rog plab txaij fat stripes belly (female) (100%)      (0%)
quav dev dog shit (63%)      (38%)
txiag koj niam fuck your mom (63%)      (38%)
txiag pim (chia pee) pussy fucker (50%)      (50%)
txiv dev bitch (guy (59%)      (41%)