Languages

Chinese Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
他妈的 ta1 ma1 de3 Fuck (40%)      (60%)
你妈卖批 ni ma mai pi Your mum sells her pussy (42%)      (58%)
干你娘的屁眼(gan ni niang de pi yan) Fuck your mother's asshole (63%)      (37%)
我操你妈逼 (wo sao ni ma be) I fuck your mom pussy (62%)      (38%)
我肏你妈屄 wǒ c i fuck ur mom's cunt (72%)      (28%)
操你妈 Fuck your mom (75%)      (25%)
日你妈 ri ni ma Fuck your mum (79%)      (21%)
肉棒 rou bang Cock/Penis (52%)      (48%)
fuck (65%)      (35%)
Bi Zui Shut Up (63%)      (37%)
Che Dan (³¶µ­) Fucking Nonsense (56%)      (44%)
Diu Nei Lo Mo Fuck your mother (68%)      (32%)
Diu Nia Sing Fucker (52%)      (48%)
Ji bai,kanina Pussy fucker (50%)      (50%)
Nai zi Tits ( milk bags ) (80%)      (20%)
Nao Sheng Chao Your brain grows grass (50%)      (50%)
Ni shi shen jiing bing you are crazy (66%)      (34%)
Ong Qin Xiang fuck your mother (64%)      (36%)
Ping ying: Chao Ni ma de Gi ba Fuck your moms dick (29%)      (71%)
Qu Ni De! Up Yours! (69%)      (31%)
Sek si Eat shit (48%)      (52%)
Sha bi Stupid cunt (86%)      (14%)
Ta ma de Fuck (63%)      (37%)
Tian Po Crazy Bitch (55%)      (45%)
Tian wo dan Lick my balls (67%)      (33%)
WQNMLGB (我去你妈了个逼) fuck your mother's pussy (71%)      (29%)
bi cunt (82%)      (18%)
cao fuck (80%)      (20%)
cao ni ma fuck your mum (92%)      (8%)
chao di wang xau zu! put a fucking stick up your ass! (81%)      (19%)
che cong ma chin chin like my big penis (41%)      (59%)
chiang jian rape (62%)      (38%)
diao fuck (44%)      (56%)
g Fuck your mom (43%)      (57%)
gan fuck (83%)      (17%)
gan ni niang fuck your mum (33%)      (67%)
go niang yang de son of a bitch (72%)      (28%)
go se shit (50%)      (50%)
gun ni ma de dan Go fuck yourself! (55%)      (45%)
ji ba Penis (64%)      (36%)
ji bai vagina (54%)      (46%)
ju tou mo lou Brainless (40%)      (60%)
kao yao WTF (63%)      (37%)
knee how kialan bitch (29%)      (71%)
ma la ge bi Damn! Shit! Fuck! (76%)      (24%)
ni ma de na i suck my cock (64%)      (36%)
ni mama gei ren diao your mother fuck by someone else (67%)      (33%)
now tsan retard or mentally impaired (71%)      (29%)
qu si go to hell (79%)      (21%)
ri ni ge xian ren ban ban Fuck your ancesters (76%)      (24%)
sharbie stupid shit (42%)      (58%)
sho tao i want to eat your pussy (52%)      (48%)
sixi eat shit (39%)      (61%)
tou ni ma look down the one (37%)      (63%)
tsao dan de ball fucking (51%)      (49%)
wo cao Fuck! or Fuck you! (86%)      (14%)
wo cao ni ma bi i fuck ur mom's cunt (76%)      (24%)
wo cao ni ma de pi guo i fucked your moms ass (60%)      (40%)
wo kao Fuck! or Fuck you! (67%)      (33%)
wo ri Fuck! or Fuck you! (58%)      (42%)
xia bi (shee-aah bee) cunt (37%)      (63%)
yu dam ful you dumb fool! (23%)      (77%)
yum tong la go drink soup (cum) (61%)      (39%)
Dl whore (20%)      (80%)
¥À©]¤e”V’n evil bitch (60%)      (40%)
»ëÇò£m dumb bastard, stupid piece of shit (36%)      (64%)
王八蛋 (wang bai dan) Son of a bitch (67%)      (33%)
ÂÌñ×Ó liu mao zi Cochold, cheated husband. (50%)      (50%)
‹ç“ú“I gou ri de Fucked by a dog, bustard/ deamed. (41%)      (59%)