Languages

Chinese Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
他妈的 ta1 ma1 de3 Fuck (41%)      (59%)
你妈卖批 ni ma mai pi Your mum sells her pussy (42%)      (58%)
干你娘的屁眼(gan ni niang de pi yan) Fuck your mother's asshole (64%)      (36%)
我操你妈逼 (wo sao ni ma be) I fuck your mom pussy (62%)      (38%)
我肏你妈屄 wǒ c i fuck ur mom's cunt (71%)      (29%)
操你妈 Fuck your mom (74%)      (26%)
日你妈 ri ni ma Fuck your mum (76%)      (24%)
肉棒 rou bang Cock/Penis (49%)      (51%)
fuck (64%)      (36%)
Bi Zui Shut Up (63%)      (37%)
Che Dan (³¶µ­) Fucking Nonsense (56%)      (44%)
Diu Nei Lo Mo Fuck your mother (65%)      (35%)
Diu Nia Sing Fucker (57%)      (43%)
Ji bai,kanina Pussy fucker (51%)      (49%)
Nai zi Tits ( milk bags ) (78%)      (22%)
Nao Sheng Chao Your brain grows grass (57%)      (43%)
Ni shi shen jiing bing you are crazy (66%)      (34%)
Ong Qin Xiang fuck your mother (64%)      (36%)
Ping ying: Chao Ni ma de Gi ba Fuck your moms dick (32%)      (68%)
Qu Ni De! Up Yours! (70%)      (30%)
Sek si Eat shit (47%)      (53%)
Sha bi Stupid cunt (86%)      (14%)
Ta ma de Fuck (68%)      (32%)
Tian Po Crazy Bitch (56%)      (44%)
Tian wo dan Lick my balls (65%)      (35%)
WQNMLGB (我去你妈了个逼) fuck your mother's pussy (65%)      (35%)
bi cunt (82%)      (18%)
cao fuck (81%)      (19%)
cao ni ma fuck your mum (92%)      (8%)
chao di wang xau zu! put a fucking stick up your ass! (79%)      (21%)
che cong ma chin chin like my big penis (36%)      (64%)
chiang jian rape (61%)      (39%)
diao fuck (42%)      (58%)
g Fuck your mom (42%)      (58%)
gan fuck (72%)      (28%)
gan ni niang fuck your mum (50%)      (50%)
go niang yang de son of a bitch (73%)      (27%)
go se shit (50%)      (50%)
gun ni ma de dan Go fuck yourself! (55%)      (45%)
ji ba Penis (64%)      (36%)
ji bai vagina (47%)      (53%)
ju tou mo lou Brainless (50%)      (50%)
kao yao WTF (62%)      (38%)
knee how kialan bitch (24%)      (76%)
ma la ge bi Damn! Shit! Fuck! (76%)      (24%)
ni ma de na i suck my cock (47%)      (53%)
ni mama gei ren diao your mother fuck by someone else (57%)      (43%)
now tsan retard or mentally impaired (71%)      (29%)
pootho bitch (33%)      (67%)
qu si go to hell (79%)      (21%)
ri ni ge xian ren ban ban Fuck your ancesters (74%)      (26%)
sharbie stupid shit (43%)      (57%)
sho tao i want to eat your pussy (50%)      (50%)
sixi eat shit (40%)      (60%)
tou ni ma look down the one (36%)      (64%)
tsao dan de ball fucking (50%)      (50%)
wo cao Fuck! or Fuck you! (87%)      (13%)
wo cao ni ma bi i fuck ur mom's cunt (76%)      (24%)
wo cao ni ma de pi guo i fucked your moms ass (61%)      (39%)
wo kao Fuck! or Fuck you! (68%)      (32%)
wo ri Fuck! or Fuck you! (59%)      (41%)
xia bi (shee-aah bee) cunt (38%)      (63%)
yu dam ful you dumb fool! (21%)      (79%)
yum tong la go drink soup (cum) (61%)      (39%)
Dl whore (29%)      (71%)
¥À©]¤e”V’n evil bitch (59%)      (41%)
»ëÇò£m dumb bastard, stupid piece of shit (37%)      (63%)
王八蛋 (wang bai dan) Son of a bitch (64%)      (36%)
ÂÌñ×Ó liu mao zi Cochold, cheated husband. (52%)      (48%)
‹ç“ú“I gou ri de Fucked by a dog, bustard/ deamed. (40%)      (60%)