Add a Chinese Swearing Phrase

Chinese Language

A collection of Chinese profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Chinese swear words below or even add a Chinese cuss or Chinese slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
他妈的 ta1 ma1 de3 Fuck (42%)      (58%)
你妈卖批 ni ma mai pi Your mum sells her pussy (43%)      (57%)
干你娘的屁眼(gan ni niang de pi yan) Fuck your mother's asshole (63%)      (37%)
我操你妈逼 (wo sao ni ma be) I fuck your mom pussy (62%)      (38%)
我肏你妈屄 wǒ c i fuck ur mom's cunt (70%)      (30%)
操你妈 Fuck your mom (75%)      (25%)
日你妈 ri ni ma Fuck your mum (74%)      (26%)
肉棒 rou bang Cock/Penis (49%)      (51%)
fuck (64%)      (36%)
Bi Zui Shut Up (65%)      (35%)
Che Dan (³¶µ­) Fucking Nonsense (57%)      (43%)
Diu Nei Lo Mo Fuck your mother (67%)      (33%)
Diu Nia Sing Fucker (56%)      (44%)
Ji bai,kanina Pussy fucker (50%)      (50%)
Nai zi Tits ( milk bags ) (78%)      (22%)
Nao Sheng Chao Your brain grows grass (47%)      (53%)
Ni shi shen jiing bing you are crazy (66%)      (34%)
Ong Qin Xiang fuck your mother (58%)      (42%)
Ping ying: Chao Ni ma de Gi ba Fuck your moms dick (32%)      (68%)
Qu Ni De! Up Yours! (69%)      (31%)
Sek si Eat shit (49%)      (51%)
Sha bi Stupid cunt (83%)      (17%)
Ta ma de Fuck (65%)      (35%)
Tian Po Crazy Bitch (53%)      (47%)
Tian wo dan Lick my balls (67%)      (33%)
WQNMLGB (我去你妈了个逼) fuck your mother's pussy (65%)      (35%)
bi cunt (82%)      (18%)
cao fuck (81%)      (19%)
cao ni ma fuck your mum (90%)      (10%)
chao di wang xau zu! put a fucking stick up your ass! (62%)      (38%)
che cong ma chin chin like my big penis (37%)      (63%)
chiang jian rape (59%)      (41%)
diao fuck (38%)      (62%)
g Fuck your mom (41%)      (59%)
gan fuck (67%)      (33%)
gan ni niang fuck your mum (59%)      (41%)
go niang yang de son of a bitch (75%)      (25%)
go se shit (51%)      (49%)
gun ni ma de dan Go fuck yourself! (56%)      (44%)
ji ba Penis (65%)      (35%)
ji bai vagina (42%)      (58%)
ju tou mo lou Brainless (67%)      (33%)
kao yao WTF (61%)      (39%)
knee how kialan bitch (27%)      (73%)
ma la ge bi Damn! Shit! Fuck! (79%)      (21%)
ni ma de na i suck my cock (44%)      (56%)
ni mama gei ren diao your mother fuck by someone else (67%)      (33%)
now tsan retard or mentally impaired (71%)      (29%)
pootho bitch (53%)      (47%)
qu si go to hell (78%)      (22%)
ri ni ge xian ren ban ban Fuck your ancesters (73%)      (27%)
sharbie stupid shit (43%)      (57%)
sho tao i want to eat your pussy (51%)      (49%)
sixi eat shit (37%)      (63%)
tou ni ma look down the one (36%)      (64%)
tsao dan de ball fucking (48%)      (52%)
wo cao Fuck! or Fuck you! (87%)      (13%)
wo cao ni ma bi i fuck ur mom's cunt (74%)      (26%)
wo cao ni ma de pi guo i fucked your moms ass (61%)      (39%)
wo kao Fuck! or Fuck you! (68%)      (32%)
wo ri Fuck! or Fuck you! (59%)      (41%)
xia bi (shee-aah bee) cunt (46%)      (54%)
yu dam ful you dumb fool! (21%)      (79%)
yum tong la go drink soup (cum) (63%)      (37%)
Dl whore (20%)      (80%)
¥À©]¤e”V’n evil bitch (57%)      (43%)
»ëÇò£m dumb bastard, stupid piece of shit (43%)      (58%)
王八蛋 (wang bai dan) Son of a bitch (59%)      (41%)
ÂÌñ×Ó liu mao zi Cochold, cheated husband. (48%)      (52%)
‹ç“ú“I gou ri de Fucked by a dog, bustard/ deamed. (42%)      (58%)