Languages

Chinese Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
他妈的 ta1 ma1 de3 Fuck (41%)      (59%)
你妈卖批 ni ma mai pi Your mum sells her pussy (43%)      (57%)
干你娘的屁眼(gan ni niang de pi yan) Fuck your mother's asshole (63%)      (37%)
我操你妈逼 (wo sao ni ma be) I fuck your mom pussy (62%)      (38%)
我肏你妈屄 wǒ c i fuck ur mom's cunt (70%)      (30%)
操你妈 Fuck your mom (74%)      (26%)
日你妈 ri ni ma Fuck your mum (75%)      (25%)
肉棒 rou bang Cock/Penis (48%)      (52%)
fuck (64%)      (36%)
Bi Zui Shut Up (64%)      (36%)
Che Dan (³¶µ­) Fucking Nonsense (56%)      (44%)
Diu Nei Lo Mo Fuck your mother (65%)      (35%)
Diu Nia Sing Fucker (56%)      (44%)
Ji bai,kanina Pussy fucker (51%)      (49%)
Nai zi Tits ( milk bags ) (78%)      (22%)
Nao Sheng Chao Your brain grows grass (48%)      (52%)
Ni shi shen jiing bing you are crazy (66%)      (34%)
Ong Qin Xiang fuck your mother (60%)      (40%)
Ping ying: Chao Ni ma de Gi ba Fuck your moms dick (32%)      (68%)
Qu Ni De! Up Yours! (69%)      (31%)
Sek si Eat shit (49%)      (51%)
Sha bi Stupid cunt (84%)      (16%)
Ta ma de Fuck (65%)      (35%)
Tian Po Crazy Bitch (52%)      (48%)
Tian wo dan Lick my balls (66%)      (34%)
WQNMLGB (我去你妈了个逼) fuck your mother's pussy (64%)      (36%)
bi cunt (83%)      (17%)
cao fuck (81%)      (19%)
cao ni ma fuck your mum (91%)      (9%)
chao di wang xau zu! put a fucking stick up your ass! (68%)      (32%)
che cong ma chin chin like my big penis (38%)      (62%)
chiang jian rape (60%)      (40%)
diao fuck (41%)      (59%)
g Fuck your mom (41%)      (59%)
gan fuck (70%)      (30%)
gan ni niang fuck your mum (62%)      (38%)
go niang yang de son of a bitch (75%)      (25%)
go se shit (51%)      (49%)
gun ni ma de dan Go fuck yourself! (55%)      (45%)
ji ba Penis (64%)      (36%)
ji bai vagina (46%)      (54%)
ju tou mo lou Brainless (62%)      (38%)
kao yao WTF (61%)      (39%)
knee how kialan bitch (25%)      (75%)
ma la ge bi Damn! Shit! Fuck! (78%)      (22%)
ni ma de na i suck my cock (48%)      (52%)
ni mama gei ren diao your mother fuck by someone else (70%)      (30%)
now tsan retard or mentally impaired (71%)      (29%)
pootho bitch (45%)      (55%)
qu si go to hell (79%)      (21%)
ri ni ge xian ren ban ban Fuck your ancesters (73%)      (27%)
sharbie stupid shit (43%)      (57%)
sho tao i want to eat your pussy (51%)      (49%)
sixi eat shit (38%)      (62%)
tou ni ma look down the one (36%)      (64%)
tsao dan de ball fucking (48%)      (52%)
wo cao Fuck! or Fuck you! (87%)      (13%)
wo cao ni ma bi i fuck ur mom's cunt (75%)      (25%)
wo cao ni ma de pi guo i fucked your moms ass (64%)      (36%)
wo kao Fuck! or Fuck you! (69%)      (31%)
wo ri Fuck! or Fuck you! (60%)      (40%)
xia bi (shee-aah bee) cunt (42%)      (58%)
yu dam ful you dumb fool! (20%)      (80%)
yum tong la go drink soup (cum) (60%)      (40%)
Dl whore (25%)      (75%)
¥À©]¤e”V’n evil bitch (58%)      (42%)
»ëÇò£m dumb bastard, stupid piece of shit (40%)      (60%)
王八蛋 (wang bai dan) Son of a bitch (62%)      (38%)
ÂÌñ×Ó liu mao zi Cochold, cheated husband. (50%)      (50%)
‹ç“ú“I gou ri de Fucked by a dog, bustard/ deamed. (43%)      (57%)

Loading...
Check out these sites too -
If you want to find out when to travel to a city or country try www.WhenUGo.com

Find amazing travel experiences travel experiences at www.TripGrab.com
Some of the best Pickup Lines are at LinePickup.com
Looking for some great Drink Recipes? Find them at www.DrinkSwap.com