Languages

Mandarin Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Byao Zhi Yang Duh (easier to prounce) Son of a bitch (49%)      (51%)
Cao Ni Fuck you! (72%)      (28%)
Cao Ni Ma Ge Bi Fuck you mom's pussy (66%)      (34%)
Cho san ba bitch (43%)      (57%)
Da Bien! Shit (46%)      (54%)
Gun Kai (goon kai) Fuck off! (lit roll open) (61%)      (39%)
Hun Dan (hoon dan) Bastard (73%)      (27%)
Kou-Jiao Blowjob (81%)      (19%)
Ni Ai Da Jiji You like big dick! (53%)      (47%)
Ni ta ma de mother fucker (51%)      (49%)
Ni zui le! (its pinyin) you're drunk! (79%)      (21%)
Ri Ni Da Yee Fuck your grandpa (44%)      (56%)
Sa Bi (not sha bi) stupid cunt (64%)      (36%)
Sha Bi Fucker (46%)      (54%)
biao zi (beeow zii) Bitch (71%)      (29%)
bundun idiot (38%)      (62%)
chibai cunt/pussy (62%)      (38%)
gan ni lao screw your folks (46%)      (54%)
gun ni mar fuck your mum/ motherfucker (59%)      (41%)
hùnzh ng bullshit (56%)      (44%)
sagua stupid (62%)      (38%)
sha bi (傻屄) NOT sa bi stupid cunt (80%)      (20%)
shengri penis (29%)      (71%)
shi san dian whore (26%)      (74%)
ta tswayla he/she is drunk (46%)      (54%)
tou nee ma fuck(rape) your mom (66%)      (34%)
tsaow nee shoo shoo go fuck your uncle! (65%)      (35%)
wo hun ne i hate you (54%)      (46%)
wo tswayla im drunk (46%)      (54%)