Languages

Mandarin Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Byao Zhi Yang Duh (easier to prounce) Son of a bitch (43%)      (57%)
Cao Ni Fuck you! (74%)      (26%)
Cao Ni Ma Ge Bi Fuck you mom's pussy (65%)      (35%)
Cho san ba bitch (42%)      (58%)
Da Bien! Shit (49%)      (51%)
Gun Kai (goon kai) Fuck off! (lit roll open) (62%)      (38%)
Hun Dan (hoon dan) Bastard (72%)      (28%)
Kou-Jiao Blowjob (80%)      (20%)
Ni Ai Da Jiji You like big dick! (53%)      (47%)
Ni ta ma de mother fucker (48%)      (52%)
Ni zui le! (its pinyin) you're drunk! (83%)      (17%)
Ri Ni Da Yee Fuck your grandpa (43%)      (57%)
Sa Bi (not sha bi) stupid cunt (66%)      (34%)
Sha Bi Fucker (43%)      (57%)
biao zi (beeow zii) Bitch (69%)      (31%)
bundun idiot (37%)      (63%)
chibai cunt/pussy (60%)      (40%)
gan ni lao screw your folks (47%)      (53%)
gun ni mar fuck your mum/ motherfucker (59%)      (41%)
hùnzh ng bullshit (64%)      (36%)
sagua stupid (62%)      (38%)
sha bi (傻屄) NOT sa bi stupid cunt (81%)      (19%)
shengri penis (37%)      (63%)
shi san dian whore (22%)      (78%)
ta tswayla he/she is drunk (47%)      (53%)
tou nee ma fuck(rape) your mom (69%)      (31%)
tsaow nee shoo shoo go fuck your uncle! (68%)      (32%)
wo hun ne i hate you (54%)      (46%)
wo tswayla im drunk (46%)      (54%)