Add a Mandarin Swearing Phrase

Mandarin Language

A collection of Mandarin profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Mandarin swear words below or even add a Mandarin cuss or Mandarin slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Byao Zhi Yang Duh (easier to prounce) Son of a bitch (43%)      (57%)
Cao Ni Fuck you! (71%)      (29%)
Cao Ni Ma Ge Bi Fuck you mom's pussy (66%)      (34%)
Cho san ba bitch (44%)      (56%)
Da Bien! Shit (47%)      (53%)
Gun Kai (goon kai) Fuck off! (lit roll open) (60%)      (40%)
Hun Dan (hoon dan) Bastard (71%)      (29%)
Kou-Jiao Blowjob (79%)      (21%)
Ni Ai Da Jiji You like big dick! (52%)      (48%)
Ni ta ma de mother fucker (53%)      (47%)
Ni zui le! (its pinyin) you're drunk! (80%)      (20%)
Ri Ni Da Yee Fuck your grandpa (43%)      (57%)
Sa Bi (not sha bi) stupid cunt (64%)      (36%)
Sha Bi Fucker (47%)      (53%)
biao zi (beeow zii) Bitch (69%)      (31%)
bundun idiot (38%)      (63%)
chibai cunt/pussy (63%)      (37%)
gan ni lao screw your folks (45%)      (55%)
gun ni mar fuck your mum/ motherfucker (59%)      (41%)
hùnzh ng bullshit (58%)      (42%)
sagua stupid (62%)      (38%)
sha bi (傻屄) NOT sa bi stupid cunt (78%)      (22%)
shengri penis (27%)      (73%)
shi san dian whore (27%)      (73%)
ta tswayla he/she is drunk (47%)      (53%)
tou nee ma fuck(rape) your mom (66%)      (34%)
tsaow nee shoo shoo go fuck your uncle! (64%)      (36%)
wo hun ne i hate you (54%)      (46%)
wo tswayla im drunk (45%)      (55%)