Add a Samoa Swearing Phrase

Samoa Language

A collection of Samoa profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Samoa swear words below or even add a Samoa cuss or Samoa slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Alu ai kae lau alelo Go eat Shit you bitch. (33%)      (67%)
Alu ai polo ole solofagua Go eat the horses balls (0%)      (0%)
Alu fufu lou kiga Go wank your mom (57%)      (43%)
Gefe Fuck (26%)      (74%)
Komo Dick head (58%)      (42%)
ai kaepu eat fart (62%)      (38%)
aikae eat shit (72%)      (28%)
e le gata bum sweaty (17%)      (83%)
kefe Aikea Fuck eat shit (38%)      (62%)
kelefua naked (57%)      (43%)
komo mai tainga dumb bitch! (37%)      (63%)
laku po oe i e kio ill slap da shit out of you.. (59%)      (41%)
paumuku slut (72%)      (28%)
polo fulufulua a lou tama your dads ball with hairs (58%)      (42%)