Add a Firefly Swearing Phrase

Firefly Language

A collection of Firefly profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Firefly swear words below or even add a Firefly cuss or Firefly slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ai ya. Women wanle. We're in big trouble (56%)      (44%)
Aiya! Huaile Something's wrong (44%)      (56%)
BAI-tuo, AN-jing-eedyen We will enjoy your silence now (60%)      (40%)
Bee-tzway. Wrong wuomun fah-tsai Shut up and make us wealthy (59%)      (41%)
bhijoi you suck (33%)      (67%)
Bizui Shut up (86%)      (14%)
Boo hway-hun duh puo-foo Remorseless harridan (55%)      (45%)
boo-tai jung-tzahng-duh not entirely sane (74%)      (26%)
Bun tyen-shung duh ee-dway-Ro Stupid inbred stack of meat (64%)      (36%)
BzzzBxxx Fuck (50%)      (50%)
Chiang-bao hoe-tze duh monkey raping (40%)      (60%)
Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch (59%)      (41%)
chou ma niao stinking horse-urine (78%)      (22%)
Chur ni-duh Screw you (78%)      (22%)
fahng-tzong fung-kwong duh jeh a knot of self indulgent lunacy (80%)      (20%)
Fay-fay duh pee-yen a babboon's ass-crack (50%)      (50%)
Fei hua Nonsense (85%)      (15%)
Fei-oo Junk (70%)      (30%)
Fong luh Loopy in the head (82%)      (18%)
go tsao de dog humping (86%)      (14%)
Goram! Damn! (41%)      (59%)
Gorram! Damn! (89%)      (11%)
gos se Crap (90%)      (10%)
guay hell (99%)      (1%)
guh jun duh hwoon dahn a real bastard (33%)      (67%)
Gwai-gwai long duh dong What the hell (64%)      (36%)
Gwan nee tzi-jee duh shr Mind your own business (75%)      (25%)
Hoe-tze duh pee-goo! Monkey's butt! (75%)      (25%)
Hoo-tsuh Shut up (40%)      (60%)
Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo! Filthy fornicators of livestock! (27%)      (73%)
Hump Screw (73%)      (27%)
jien huo cheap floozy (57%)      (43%)
Jien tah-duh guay! Like hell! (50%)      (50%)
jing-tzahng mei yong-duh consistently useless (63%)      (38%)
jung chi duh go-se dway steaming crap pile (50%)      (50%)
Kan wuh-mun tzun muh suh bah! Let's watch how we die! (50%)      (50%)
Kao! Goddammit! (36%)      (64%)
Kuh-ooh duh lao bao jurn Horrible old tyrant (60%)      (40%)
Kwai chur hun-rien duh di fahng Go far away very fast (42%)      (58%)
kwong-juh duh nuts (75%)      (25%)
luh-suh garbage (86%)      (14%)
Nee mun doh shr sagwa Idiots. All of you. (83%)      (17%)
niao se duh doo-gway piss-soaked pikers (75%)      (25%)
Niou fun Cow poop (40%)      (60%)
niou-se cow dung (80%)      (20%)
pee-goo bottom (78%)      (22%)
Rutting Fucking (88%)      (12%)
Shee-niou Cow sucking (80%)      (20%)
shiong mao niao panda urine (96%)      (4%)
Shun-sheng duh gao-wahn! Holy testicle Tuesday! (84%)      (16%)
Sly Homosexual (81%)      (19%)
Ta ma de! Dammit! (77%)      (23%)
Ta ma de! Nimen de bizui! Everybody shut the hell up! (60%)      (40%)
Tah mah duh hwoon dahn Mother humping son of a bitch (64%)      (36%)
Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah! Whores in hell! (56%)      (44%)
Tee wuh duh pee-goo Kick me in the bottom (75%)      (25%)
Tsai boo shr No way (50%)      (50%)
tsway-niou bullcrap (78%)      (22%)
Tzao gao Crap (43%)      (57%)