Firefly Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ai ya. Women wanle. We're in big trouble (56%)      (44%)
Aiya! Huaile Something's wrong (44%)      (56%)
BAI-tuo, AN-jing-eedyen We will enjoy your silence now (57%)      (43%)
Bee-tzway. Wrong wuomun fah-tsai Shut up and make us wealthy (60%)      (40%)
Bizui Shut up (82%)      (18%)
Boo hway-hun duh puo-foo Remorseless harridan (50%)      (50%)
Bun tyen-shung duh ee-dway-Ro Stupid inbred stack of meat (61%)      (39%)
BzzzBxxx Fuck (17%)      (83%)
Chiang-bao hoe-tze duh monkey raping (33%)      (67%)
Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch (56%)      (44%)
Chur ni-duh Screw you (74%)      (26%)
Fay-fay duh pee-yen a babboon's ass-crack (64%)      (36%)
Fei hua Nonsense (78%)      (22%)
Fei-oo Junk (71%)      (29%)
Fong luh Loopy in the head (72%)      (28%)
Goram! Damn! (37%)      (63%)
Gorram! Damn! (83%)      (17%)
Gwai-gwai long duh dong What the hell (61%)      (39%)
Gwan nee tzi-jee duh shr Mind your own business (69%)      (31%)
Hoe-tze duh pee-goo! Monkey's butt! (70%)      (30%)
Hoo-tsuh Shut up (42%)      (58%)
Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo! Filthy fornicators of livestock! (30%)      (70%)
Hump Screw (68%)      (32%)
Jien tah-duh guay! Like hell! (50%)      (50%)
Kan wuh-mun tzun muh suh bah! Let's watch how we die! (50%)      (50%)
Kao! Goddammit! (40%)      (60%)
Kuh-ooh duh lao bao jurn Horrible old tyrant (64%)      (36%)
Kwai chur hun-rien duh di fahng Go far away very fast (40%)      (60%)
Nee mun doh shr sagwa Idiots. All of you. (68%)      (32%)
Niou fun Cow poop (43%)      (57%)
Rutting Fucking (85%)      (15%)
Shee-niou Cow sucking (67%)      (33%)
Shun-sheng duh gao-wahn! Holy testicle Tuesday! (81%)      (19%)
Sly Homosexual (71%)      (29%)
Ta ma de! Dammit! (65%)      (35%)
Ta ma de! Nimen de bizui! Everybody shut the hell up! (50%)      (50%)
Tah mah duh hwoon dahn Mother humping son of a bitch (59%)      (41%)
Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah! Whores in hell! (50%)      (50%)
Tee wuh duh pee-goo Kick me in the bottom (69%)      (31%)
Tsai boo shr No way (50%)      (50%)
Tzao gao Crap (50%)      (50%)
bhijoi you suck (33%)      (67%)
boo-tai jung-tzahng-duh not entirely sane (70%)      (30%)
chou ma niao stinking horse-urine (69%)      (31%)
fahng-tzong fung-kwong duh jeh a knot of self indulgent lunacy (64%)      (36%)
go tsao de dog humping (55%)      (45%)
gos se Crap (83%)      (17%)
guay hell (95%)      (5%)
guh jun duh hwoon dahn a real bastard (31%)      (69%)
jien huo cheap floozy (44%)      (56%)
jing-tzahng mei yong-duh consistently useless (58%)      (42%)
jung chi duh go-se dway steaming crap pile (50%)      (50%)
kwong-juh duh nuts (57%)      (43%)
luh-suh garbage (80%)      (20%)
niao se duh doo-gway piss-soaked pikers (73%)      (27%)
niou-se cow dung (60%)      (40%)
pee-goo bottom (71%)      (29%)
shiong mao niao panda urine (86%)      (14%)
tsway-niou bullcrap (69%)      (31%)

Looking for some great Drink Recipes? Find them at www.DrinkSwap.com