Languages

Firefly Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Ai ya. Women wanle. We're in big trouble (55%)      (45%)
Aiya! Huaile Something's wrong (43%)      (57%)
BAI-tuo, AN-jing-eedyen We will enjoy your silence now (57%)      (43%)
Bee-tzway. Wrong wuomun fah-tsai Shut up and make us wealthy (62%)      (38%)
Bizui Shut up (81%)      (19%)
Boo hway-hun duh puo-foo Remorseless harridan (50%)      (50%)
Bun tyen-shung duh ee-dway-Ro Stupid inbred stack of meat (60%)      (40%)
BzzzBxxx Fuck (15%)      (85%)
Chiang-bao hoe-tze duh monkey raping (38%)      (62%)
Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch (58%)      (42%)
Chur ni-duh Screw you (76%)      (24%)
Fay-fay duh pee-yen a babboon's ass-crack (61%)      (39%)
Fei hua Nonsense (82%)      (18%)
Fei-oo Junk (72%)      (28%)
Fong luh Loopy in the head (76%)      (24%)
Goram! Damn! (37%)      (63%)
Gorram! Damn! (83%)      (17%)
Gwai-gwai long duh dong What the hell (63%)      (38%)
Gwan nee tzi-jee duh shr Mind your own business (71%)      (29%)
Hoe-tze duh pee-goo! Monkey's butt! (71%)      (29%)
Hoo-tsuh Shut up (36%)      (64%)
Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo! Filthy fornicators of livestock! (28%)      (72%)
Hump Screw (71%)      (29%)
Jien tah-duh guay! Like hell! (50%)      (50%)
Kan wuh-mun tzun muh suh bah! Let's watch how we die! (50%)      (50%)
Kao! Goddammit! (41%)      (59%)
Kuh-ooh duh lao bao jurn Horrible old tyrant (67%)      (33%)
Kwai chur hun-rien duh di fahng Go far away very fast (40%)      (60%)
Nee mun doh shr sagwa Idiots. All of you. (72%)      (28%)
Niou fun Cow poop (33%)      (67%)
Rutting Fucking (86%)      (14%)
Shee-niou Cow sucking (69%)      (31%)
Shun-sheng duh gao-wahn! Holy testicle Tuesday! (83%)      (17%)
Sly Homosexual (69%)      (31%)
Ta ma de! Dammit! (65%)      (35%)
Ta ma de! Nimen de bizui! Everybody shut the hell up! (57%)      (43%)
Tah mah duh hwoon dahn Mother humping son of a bitch (59%)      (41%)
Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah! Whores in hell! (50%)      (50%)
Tee wuh duh pee-goo Kick me in the bottom (73%)      (27%)
Tsai boo shr No way (44%)      (56%)
Tzao gao Crap (38%)      (63%)
bhijoi you suck (40%)      (60%)
boo-tai jung-tzahng-duh not entirely sane (71%)      (29%)
chou ma niao stinking horse-urine (73%)      (27%)
fahng-tzong fung-kwong duh jeh a knot of self indulgent lunacy (67%)      (33%)
go tsao de dog humping (67%)      (33%)
gos se Crap (82%)      (18%)
guay hell (96%)      (4%)
guh jun duh hwoon dahn a real bastard (27%)      (73%)
jien huo cheap floozy (50%)      (50%)
jing-tzahng mei yong-duh consistently useless (60%)      (40%)
jung chi duh go-se dway steaming crap pile (50%)      (50%)
kwong-juh duh nuts (60%)      (40%)
luh-suh garbage (83%)      (17%)
niao se duh doo-gway piss-soaked pikers (60%)      (40%)
niou-se cow dung (63%)      (38%)
pee-goo bottom (73%)      (27%)
shiong mao niao panda urine (89%)      (11%)
tsway-niou bullcrap (73%)      (27%)