Add a Tongan Swearing Phrase

Tongan Language

A collection of Tongan profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Tongan swear words below or even add a Tongan cuss or Tongan slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
'Usi Mahae Ua Pussy Torn In Two / Loose ass pussy (57%)      (43%)
Fai Hoosi Horse fucker (71%)      (29%)
Fule'i Fuck off (70%)      (30%)
Ha'u ki heni ke tau fai Come over here so we can fuck (61%)      (39%)
Hoka 'niu Wank/Masturbate (66%)      (34%)
Kai Pali Eat Pussy (71%)      (29%)
Kasele shit (32%)      (68%)
Komo Ule Blow Job (57%)      (43%)
LEMU ASSHOLE (60%)      (40%)
Matai Tae shit face (71%)      (29%)
Matausi Fuck You (39%)      (61%)
Oscar Namu Tae hoo Tungaiku Oscar Your Ass smells like shit (62%)      (38%)
Siko tata shove it up your ass (70%)      (30%)
Ta'e Shit (75%)      (25%)
Tunaiku mingimingi Wrinkly ass (66%)      (34%)
U Ki Laho eat weenie (54%)      (46%)
Vale kai ta'e Dumbass eat shit (71%)      (29%)
alu o fai ho tamai go fuck your dad (63%)      (37%)
ava elo stink hole.. (66%)      (34%)
ava'te butthole (64%)      (36%)
bali vagina (51%)      (49%)
da'e hoosi pali fuck you hope (45%)      (55%)
fai usi ass fucker (72%)      (28%)
faka leiti gay (59%)      (41%)
ha'u kai'i au ! come fuck me ! (48%)      (52%)
ho fa'e yo mama (65%)      (35%)
huhu tits/breasts (76%)      (24%)
kae tae tenga eat your dick (62%)      (38%)
kai' dahi eat shit (31%)      (69%)
komo tenga suck dick (66%)      (34%)
komo'i oku mene Suck on my pussy (56%)      (44%)
kota still goin thru puberty (48%)      (52%)
mafuke get the fuck out of here (84%)      (16%)
mai ho ava ke hoka... bring your hole so i can poke it.. (62%)      (38%)
mata palaku ugly face (76%)      (24%)
mata usi.. ass face (48%)      (53%)
mene tete'e fat pussy (52%)      (48%)
mohe mimi you pee in your sleep (73%)      (27%)
namu ta'e smelly shit (70%)      (30%)
namu ta'e ! smell like shit (77%)      (23%)
ngutu elo stink mouth (64%)      (36%)
pa stink hole.. (61%)      (39%)
pali elo stink pussy.. (69%)      (31%)
pumasaesae pololapoa horsey saggy balls (75%)      (25%)
sai ke tau ilo good to know (68%)      (32%)
ta fai wanna fuck.? (66%)      (34%)
ta'ahine fo'i lole.! yummy girl.!.. (38%)      (63%)
ta'ahine ma'alahi fine girl (77%)      (23%)
tae shit (82%)      (18%)
tateo tae goy i'm going to kill you (31%)      (69%)
tenga male genitals (74%)      (26%)
toho' rape (53%)      (47%)
toho'toho rape (66%)      (34%)
tungaiku elo.. stink ass (78%)      (22%)
usi ass (55%)      (45%)
usi fale kai ta'e fuck you, eat shit (61%)      (39%)
usi kai tae ass eat shit (71%)      (29%)