Languages

Suriname(sranang) Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
bu le (boelé ) assfucker (31%)      (69%)
Asi pi ! donkey dick ! (57%)      (43%)
Dagoe ! / Agoe ! Dog ,bitch / pig (88%)      (13%)
Ka Ka fesi shit face (67%)      (33%)
KauwRo ! idiot / asshole (36%)      (64%)
Naai yu sefri ! Fuck yourself ! (100%)      (0%)
Sakka Sakka Motjo ! Dirty whore ! (92%)      (8%)
Tap yu ka moffo shut your shit mouth (100%)      (0%)
Yu Ka ! go shit / damn ! (100%)      (0%)
Yu pangpang ede/ fesi ! your fuck head / face ! (50%)      (50%)
bigi bobi / tilli big boobs / cock (58%)      (42%)
bigi tolli monster cock (57%)      (43%)
ju ma doosje your mother cunt (60%)      (40%)
naai yu ssa ! fuck your sister ! (92%)      (8%)
njang ka ! eat shit ! (78%)      (22%)
njang mi ka ! eat my shit ! (88%)      (13%)
njang mi mars ! eat my shit ! (68%)      (32%)
njang mi po la ! eat my cunt ! (56%)      (44%)
pangpang fé-si ! shit face ! (56%)      (44%)
pangpang olo ! pussy hole ! (57%)      (43%)
saka saka motjo! disgrace dirty whore/slut (75%)      (25%)
soigi mi bana suck my cock (83%)      (17%)
soigi mi pangpang/bana suck my pussy/dick (100%)      (0%)
takroe fe-si ! ugly face ! (85%)      (15%)
takroe fé-si ! ugly face ! (100%)      (0%)
ting-ngi poentje/pola/bara dirty smelling cunt (60%)      (40%)
yu ma pang pang ! your mother cunt ! (94%)      (6%)
yu ma ting-ngi pang pang ! your mother dirty smell cunt ! (76%)      (24%)