Add a Suriname(sranang) Swearing Phrase

Suriname(sranang) Language

A collection of Suriname(sranang) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Suriname(sranang) swear words below or even add a Suriname(sranang) cuss or Suriname(sranang) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Asi pi ! donkey dick ! (40%)      (60%)
Dagoe ! / Agoe ! Dog ,bitch / pig (91%)      (9%)
Ka Ka fesi shit face (71%)      (29%)
KauwRo ! idiot / asshole (33%)      (67%)
Naai yu sefri ! Fuck yourself ! (81%)      (19%)
Sakka Sakka Motjo ! Dirty whore ! (87%)      (13%)
Tap yu ka moffo shut your shit mouth (80%)      (20%)
Yu Ka ! go shit / damn ! (100%)      (0%)
Yu pangpang ede/ fesi ! your fuck head / face ! (40%)      (60%)
bigi bobi / tilli big boobs / cock (50%)      (50%)
bigi tolli monster cock (50%)      (50%)
bu le (boelé ) assfucker (34%)      (66%)
ju ma doosje your mother cunt (60%)      (40%)
naai yu ssa ! fuck your sister ! (92%)      (8%)
njang ka ! eat shit ! (78%)      (22%)
njang mi ka ! eat my shit ! (88%)      (13%)
njang mi mars ! eat my shit ! (66%)      (34%)
njang mi po la ! eat my cunt ! (50%)      (50%)
pangpang fé-si ! shit face ! (56%)      (44%)
pangpang olo ! pussy hole ! (57%)      (43%)
saka saka motjo! disgrace dirty whore/slut (80%)      (20%)
soigi mi bana suck my cock (86%)      (14%)
soigi mi pangpang/bana suck my pussy/dick (100%)      (0%)
takroe fe-si ! ugly face ! (86%)      (14%)
takroe fé-si ! ugly face ! (89%)      (11%)
ting-ngi poentje/pola/bara dirty smelling cunt (50%)      (50%)
yu ma pang pang ! your mother cunt ! (95%)      (5%)
yu ma ting-ngi pang pang ! your mother dirty smell cunt ! (81%)      (19%)