Add a Hawaiian Swearing Phrase

Hawaiian Language

A collection of Hawaiian profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Hawaiian swear words below or even add a Hawaiian cuss or Hawaiian slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
'a'aka bitchy or cranky (71%)      (29%)
'ai kukae a make eat shit and die (100%)      (0%)
'o-nu boner (lit. projection) (0%)      (0%)
'u'u masturbate (0%)      (0%)
ahu ka 'ala'ala (you're) full of crap (0%)      (100%)
Ale ko'u kai Swallow my cum (49%)      (51%)
haole outsider/white person (82%)      (18%)
hapai laho minion (lit. scrotum carrier) (0%)      (0%)
heu fuzz, pubes (0%)      (0%)
heu lalo fuzz, pubes (0%)      (0%)
Honi ko'u 'elemu Kiss my ass (59%)      (41%)
Honi ko'u ule Kiss my cock (57%)      (43%)
Hupo Fool (61%)      (39%)
ilio wahine female dog/bitch (55%)      (45%)
ka! or tsa! damn! (0%)      (0%)
kali cunt (50%)      (50%)
Kanapapiki Son Of A Bitch (54%)      (46%)
ke 'ale nei ke kai! I'm cumming! (100%)      (0%)
ko'i'i boner (lit. desire) (0%)      (0%)
Kokami God damn (transliteration) (0%)      (100%)
kola over-sexed person (0%)      (0%)
komo laho homosexual intercourse (0%)      (0%)
kulikuli! shut up! (100%)      (0%)
lala-hu boner (lit. to stick out) (0%)      (0%)
Launa'ana Sexual intercourse (67%)      (33%)
li'ili'i kena ule your dick is small (0%)      (0%)
Li'ili'i kou laho Your dick is small (76%)      (24%)
Lolo Stupid (76%)      (24%)
Lolo Kanapapiki Stupid son of a bitch (88%)      (12%)
ma'i kola hard on (0%)      (100%)
Maho Gay (100%)      (0%)
mai'a! fuck you! (0%)      (0%)
mane'o horny (lit. itchy) (0%)      (0%)
Mili' apa Slowpoke (72%)      (28%)
muli pala kukae shit-smeared kid (or ass) (0%)      (0%)
nele lacking (as in mental capacity) (50%)      (50%)
Okole puka ass hole (64%)      (36%)
omoomo ule cock sucker (0%)      (0%)
Pa hula wa hini Crazy white woman (34%)      (66%)
Pa'a ka waha Shut your mouth (72%)      (28%)
pala naio worthless (lit. worm shit) (0%)      (0%)
pikanini runt (from eng. "pickaninny") (0%)      (0%)
po'o 'olohaka numskull (lit. empty head) (0%)      (0%)
po'o 'opae shit head (lit. shrimp head) (0%)      (0%)
po'o nui arrogant (lit. big headed) (0%)      (0%)
pu'uwaiu tits (0%)      (0%)
pua'a laho man whore (lit. boar) (0%)      (0%)
TU Kai Shit (74%)      (26%)
ua make 'oe! you're dead! (0%)      (0%)
ule li-la undeveloped dick (0%)      (0%)
ule malule limp dick (0%)      (100%)
Ule' Coc (56%)      (44%)
Wahine ho'okamakama Prostitute (79%)      (21%)
waiu oluheluhe saggy tits (50%)      (50%)