Add a Hawaiian Swearing Phrase

Hawaiian Language

A collection of Hawaiian profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Hawaiian swear words below or even add a Hawaiian cuss or Hawaiian slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
'a'aka bitchy or cranky (71%)      (29%)
'ai kukae a make eat shit and die (65%)      (35%)
'o-nu boner (lit. projection) (67%)      (33%)
'u'u masturbate (57%)      (43%)
Ale ko'u kai Swallow my cum (54%)      (46%)
Honi ko'u 'elemu Kiss my ass (61%)      (39%)
Honi ko'u ule Kiss my cock (61%)      (39%)
Hupo Fool (73%)      (27%)
Kanapapiki Son Of A Bitch (62%)      (38%)
Kokami God damn (transliteration) (65%)      (35%)
Launa'ana Sexual intercourse (65%)      (35%)
Li'ili'i kou laho Your dick is small (72%)      (28%)
Lolo Stupid (73%)      (27%)
Lolo Kanapapiki Stupid son of a bitch (76%)      (24%)
Maho Gay (20%)      (80%)
Mili' apa Slowpoke (72%)      (28%)
Okole puka ass hole (68%)      (32%)
Pa hula wa hini Crazy white woman (39%)      (61%)
Pa'a ka waha Shut your mouth (90%)      (10%)
TU Kai Shit (60%)      (40%)
Ule' Coc (57%)      (43%)
Wahine ho'okamakama Prostitute (75%)      (25%)
ahu ka 'ala'ala (you're) full of crap (78%)      (22%)
haole outsider/white person (77%)      (23%)
hapai laho minion (lit. scrotum carrier) (38%)      (63%)
heu fuzz, pubes (21%)      (79%)
heu lalo fuzz, pubes (69%)      (31%)
ilio wahine female dog/bitch (58%)      (42%)
ka! or tsa! damn! (59%)      (41%)
kali cunt (53%)      (47%)
ke 'ale nei ke kai! I'm cumming! (71%)      (29%)
ko'i'i boner (lit. desire) (74%)      (26%)
kola over-sexed person (56%)      (44%)
komo laho homosexual intercourse (64%)      (36%)
kulikuli! shut up! (68%)      (32%)
lala-hu boner (lit. to stick out) (58%)      (42%)
li'ili'i kena ule your dick is small (67%)      (33%)
ma'i kola hard on (67%)      (33%)
mai'a! fuck you! (60%)      (40%)
mane'o horny (lit. itchy) (57%)      (43%)
muli pala kukae shit-smeared kid (or ass) (75%)      (25%)
nele lacking (as in mental capacity) (64%)      (36%)
omoomo ule cock sucker (73%)      (27%)
pala naio worthless (lit. worm shit) (47%)      (53%)
pikanini runt (from eng. "pickaninny") (31%)      (69%)
po'o 'olohaka numskull (lit. empty head) (78%)      (22%)
po'o 'opae shit head (lit. shrimp head) (68%)      (32%)
po'o nui arrogant (lit. big headed) (22%)      (78%)
pu'uwaiu tits (55%)      (45%)
pua'a laho man whore (lit. boar) (69%)      (31%)
ua make 'oe! you're dead! (61%)      (39%)
ule li-la undeveloped dick (46%)      (54%)
ule malule limp dick (39%)      (61%)
waiu oluheluhe saggy tits (65%)      (35%)