Languages

Hawaiian Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
'a'aka bitchy or cranky (67%)      (33%)
'ai kukae a make eat shit and die (63%)      (37%)
'o-nu boner (lit. projection) (68%)      (32%)
'u'u masturbate (63%)      (38%)
Ale ko'u kai Swallow my cum (54%)      (46%)
Honi ko'u 'elemu Kiss my ass (61%)      (39%)
Honi ko'u ule Kiss my cock (62%)      (38%)
Hupo Fool (69%)      (31%)
Kanapapiki Son Of A Bitch (64%)      (36%)
Kokami God damn (transliteration) (55%)      (45%)
Launa'ana Sexual intercourse (70%)      (30%)
Li'ili'i kou laho Your dick is small (74%)      (26%)
Lolo Stupid (75%)      (25%)
Lolo Kanapapiki Stupid son of a bitch (77%)      (23%)
Maho Gay (33%)      (67%)
Mili' apa Slowpoke (72%)      (28%)
Okole puka ass hole (69%)      (31%)
Pa hula wa hini Crazy white woman (37%)      (63%)
Pa'a ka waha Shut your mouth (93%)      (7%)
TU Kai Shit (63%)      (37%)
Ule' Coc (55%)      (45%)
Wahine ho'okamakama Prostitute (77%)      (23%)
ahu ka 'ala'ala (you're) full of crap (86%)      (14%)
haole outsider/white person (81%)      (19%)
hapai laho minion (lit. scrotum carrier) (38%)      (62%)
heu fuzz, pubes (20%)      (80%)
heu lalo fuzz, pubes (63%)      (38%)
ilio wahine female dog/bitch (58%)      (43%)
ka! or tsa! damn! (56%)      (44%)
kali cunt (33%)      (67%)
ke 'ale nei ke kai! I'm cumming! (77%)      (23%)
ko'i'i boner (lit. desire) (78%)      (22%)
kola over-sexed person (57%)      (43%)
komo laho homosexual intercourse (60%)      (40%)
kulikuli! shut up! (77%)      (23%)
lala-hu boner (lit. to stick out) (75%)      (25%)
li'ili'i kena ule your dick is small (78%)      (22%)
ma'i kola hard on (71%)      (29%)
mai'a! fuck you! (57%)      (43%)
mane'o horny (lit. itchy) (60%)      (40%)
muli pala kukae shit-smeared kid (or ass) (67%)      (33%)
nele lacking (as in mental capacity) (63%)      (38%)
omoomo ule cock sucker (75%)      (25%)
pala naio worthless (lit. worm shit) (75%)      (25%)
pikanini runt (from eng. "pickaninny") (43%)      (57%)
po'o 'olohaka numskull (lit. empty head) (80%)      (20%)
po'o 'opae shit head (lit. shrimp head) (67%)      (33%)
po'o nui arrogant (lit. big headed) (25%)      (75%)
pu'uwaiu tits (53%)      (47%)
pua'a laho man whore (lit. boar) (71%)      (29%)
ua make 'oe! you're dead! (33%)      (67%)
ule li-la undeveloped dick (40%)      (60%)
ule malule limp dick (33%)      (67%)
waiu oluheluhe saggy tits (55%)      (45%)