Add a Flemish (belgium) Swearing Phrase

Flemish (belgium) Language

A collection of Flemish (belgium) profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Flemish (belgium) swear words below or even add a Flemish (belgium) cuss or Flemish (belgium) slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Bisexuele geitenneuker Bisexual goat fucker (74%)      (26%)
Blaast mijne zak op Inflate my sack (33%)      (67%)
Dikke nek Fat neck (50%)      (50%)
Gaot eroep zitte, joeng! (Antwerp dialect) Stick it up your ass! (77%)      (23%)
Ge kunt den boom in You can go up a tree (100%)      (0%)
Kalf Idiot (lit. calf) (86%)      (14%)
Kalle Bitch (61%)      (39%)
Loemp Idiot (40%)      (60%)
Onnozelaar Idiot, wanker (96%)      (4%)
Réte ass (29%)      (71%)
Schijt omhoog en kopt hem Shit upwards and head-butt it (50%)      (50%)
Tettekop Idiot (lit. boobs head) (94%)      (6%)
Trut Bitch (77%)      (23%)
Uw bakkes shut the fuck up (76%)      (24%)
Vetzak Grease sack (0%)      (100%)
dendju goddamn (73%)      (27%)
een dool a douchebag (21%)      (79%)
een vetzak a filthy person (40%)      (60%)
ge kunse kussn you can kiss them (my/your balls) (33%)      (67%)
gie gotverdomse geiteneuker you god danm goat fucker (67%)      (33%)
gie soepkieken(ghent) you soup chicken (idiot) (0%)      (100%)
gie strontzak you shitbag (67%)      (33%)
miljaar fuck (33%)      (67%)
seut nerd (mostly females) (90%)      (10%)
vortzak dirty-ass guy (36%)      (64%)