Languages

Flemish (belgium) Language

Phrase Meaning Is This Accurate?
Bisexuele geitenneuker Bisexual goat fucker (76%)      (24%)
Gaot eroep zitte, joeng! (Antwerp dialect) Stick it up your ass! (81%)      (19%)
Kalf Idiot (lit. calf) (92%)      (8%)
Kalle Bitch (65%)      (35%)
Loemp Idiot (40%)      (60%)
Onnozelaar Idiot, wanker (96%)      (4%)
Réte ass (20%)      (80%)
Tettekop Idiot (lit. boobs head) (94%)      (6%)
Trut Bitch (77%)      (23%)
Uw bakkes shut the fuck up (76%)      (24%)
dendju goddamn (73%)      (27%)
een dool a douchebag (15%)      (85%)
een vetzak a filthy person (44%)      (56%)
ge kunse kussn you can kiss them (my/your balls) (50%)      (50%)
gie gotverdomse geiteneuker you god danm goat fucker (50%)      (50%)
gie soepkieken(ghent) you soup chicken (idiot) (0%)      (0%)
gie strontzak you shitbag (80%)      (20%)
miljaar fuck (33%)      (67%)
seut nerd (mostly females) (89%)      (11%)
vortzak dirty-ass guy (36%)      (64%)