Add a Chinese  Swearing Phrase

Chinese Language

A collection of Chinese profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Chinese swear words below or even add a Chinese cuss or Chinese slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
他妈的 ta1 ma1 de3 Fuck (39%)      (61%)
你妈卖批 ni ma mai pi Your mum sells her pussy (48%)      (52%)
干你娘的屁眼(gan ni niang de pi yan) Fuck your mother's asshole (61%)      (39%)
我操你妈逼 (wo sao ni ma be) I fuck your mom pussy (59%)      (41%)
我肏你妈屄 wǒ c i fuck ur mom's cunt (73%)      (27%)
操你妈 Fuck your mom (74%)      (26%)
日你妈 ri ni ma Fuck your mum (83%)      (17%)
肉棒 rou bang Cock/Penis (49%)      (51%)
fuck (65%)      (35%)
¥À©]¤e”V’n evil bitch (69%)      (31%)
王八蛋 (wang bai dan) Son of a bitch (61%)      (39%)
»ëÇò£m dumb bastard, stupid piece of shit (35%)      (65%)
ÂÌñ×Ó liu mao zi Cochold, cheated husband. (43%)      (57%)
‹ç“ú“I gou ri de Fucked by a dog, bustard/ deamed. (31%)      (69%)
bi cunt (84%)      (16%)
Bi Zui Shut Up (56%)      (44%)
cao fuck (82%)      (18%)
cao ni ma fuck your mum (93%)      (7%)
chao di wang xau zu! put a fucking stick up your ass! (0%)      (100%)
che cong ma chin chin like my big penis (35%)      (65%)
Che Dan (³¶µ­) Fucking Nonsense (53%)      (47%)
chiang jian rape (63%)      (37%)
diao fuck (0%)      (0%)
Diu Nei Lo Mo Fuck your mother (69%)      (31%)
Diu Nia Sing Fucker (55%)      (45%)
g Fuck your mom (45%)      (55%)
gan fuck (0%)      (0%)
gan ni niang fuck your mum (0%)      (0%)
go niang yang de son of a bitch (72%)      (28%)
go se shit (47%)      (53%)
gun ni ma de dan Go fuck yourself! (49%)      (51%)
ji ba Penis (67%)      (33%)
ji bai vagina (0%)      (100%)
Ji bai,kanina Pussy fucker (42%)      (58%)
ju tou mo lou Brainless (0%)      (0%)
kao yao WTF (63%)      (37%)
knee how kialan bitch (0%)      (0%)
ma la ge bi Damn! Shit! Fuck! (78%)      (22%)
Nai zi Tits ( milk bags ) (78%)      (22%)
Nao Sheng Chao Your brain grows grass (0%)      (0%)
ni ma de na i suck my cock (0%)      (0%)
ni mama gei ren diao your mother fuck by someone else (0%)      (0%)
Ni shi shen jiing bing you are crazy (65%)      (35%)
now tsan retard or mentally impaired (76%)      (24%)
Ong Qin Xiang fuck your mother (67%)      (33%)
Ping ying: Chao Ni ma de Gi ba Fuck your moms dick (23%)      (77%)
pootho bitch (0%)      (0%)
Qu Ni De! Up Yours! (69%)      (31%)
qu si go to hell (78%)      (22%)
ri ni ge xian ren ban ban Fuck your ancesters (74%)      (26%)
Sek si Eat shit (48%)      (52%)
Sha bi Stupid cunt (87%)      (13%)
sharbie stupid shit (38%)      (62%)
sho tao i want to eat your pussy (48%)      (52%)
sixi eat shit (41%)      (59%)
Ta ma de Fuck (22%)      (78%)
Tian Po Crazy Bitch (40%)      (60%)
Tian wo dan Lick my balls (71%)      (29%)
tou ni ma look down the one (38%)      (62%)
tsao dan de ball fucking (50%)      (50%)
wo cao Fuck! or Fuck you! (83%)      (17%)
wo cao ni ma bi i fuck ur mom's cunt (78%)      (22%)
wo cao ni ma de pi guo i fucked your moms ass (47%)      (53%)
wo kao Fuck! or Fuck you! (66%)      (34%)
wo ri Fuck! or Fuck you! (57%)      (43%)
WQNMLGB (我去你妈了个逼) fuck your mother's pussy (0%)      (0%)
xia bi (shee-aah bee) cunt (21%)      (79%)
yu dam ful you dumb fool! (0%)      (100%)
yum tong la go drink soup (cum) (51%)      (49%)
Dl whore (0%)      (0%)