Add a Hokkien Swearing Phrase

Hokkien Language

A collection of Hokkien profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Hokkien swear words below or even add a Hokkien cuss or Hokkien slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
Bo nao brainless (88%)      (12%)
Chao Chee Bai smelly pussy (84%)      (16%)
Chee Bai Bin Pussy face (80%)      (20%)
Chee Bye Pussy (73%)      (27%)
Chee Hong Gia Bastard (100%)      (0%)
CheeBai Cunt (100%)      (0%)
Cheeby Pussy (70%)      (30%)
Ciak Sai Eat Shit (83%)      (17%)
Gong Lan Stupid dick (74%)      (26%)
He bin shrimp face (67%)      (33%)
He nao shrimp brain (73%)      (27%)
Ho Kao Kan Get fucked by a dog. (89%)      (11%)
iong nao sio la use your brain to think (64%)      (36%)
Ka na sai Like shit (71%)      (29%)
Ka Ni Lao Beh Fuck Your Father (74%)      (26%)
Ka Ni Na Fuck Your mother (68%)      (32%)
kam lan suck dick (85%)      (15%)
Kan Fuck (83%)      (17%)
Kan Ni Na Bu Chao Chee By Fuck your mother smelly pussy (88%)      (12%)
Kan Ni Na Bu Chao Chee Bye Fuck your mothers smelly pussy (89%)      (11%)
keh whore (40%)      (60%)
Kiu Mo Pubic Hair (62%)      (38%)
Kum Lan Suck my penis (93%)      (7%)
Lan Hoot Balls (47%)      (53%)
Lan jiao Dick (68%)      (32%)
Lan Jiao Penis (92%)      (8%)
Lan Jiao bin Penis face (75%)      (25%)
Lan Pa Bin Dick Face (15%)      (85%)
Lim peh you father (75%)      (25%)
lok kong kia son of a prostitute (56%)      (44%)
Lu e Nui Your testicles (egg/balls) (91%)      (9%)
Lui Mak Pui Your Mom fly away (17%)      (83%)
Lui mak tiao lo Your mom jumped off the roof (60%)      (40%)
Mai ku liew I don't fucking believe it (18%)      (82%)
Nabei Fuck (50%)      (50%)
Neh Breast (66%)      (34%)
Ni Na Bu Your Fucking Mother (37%)      (63%)
Pak chiu cheng masturbate, to wank (95%)      (5%)
pe lan scratch dick (75%)      (25%)
pu bor mother fucker (60%)      (40%)
Pu Bor Fuck you (29%)      (71%)
Pu Bor Gia Bastard Son (0%)      (0%)
Pua Kang Broken Hole (choose one) (100%)      (0%)
Puah Chee Bye Broken Vagina (71%)      (29%)
sai din bu fuck your mom (47%)      (53%)
Si lang bin Damn person's face (100%)      (0%)
Si peh Dead father (80%)      (20%)
Su ku Stupid (40%)      (60%)
Tiam La Shut Up (70%)      (30%)
Tu bin Pig face (67%)      (33%)
Tu Lan Pig's Dick (40%)      (60%)