How to Say "asshole" in Fujianese

"giu yoon quen"