What is giu yoon quen in Fujianese

The english translation is "asshole"