How to Say "masturbate, to wank" in Hokkien

"Pak chiu cheng"