How to Say "Fucking Bitch" in Putonghua

"Biao tsz"