How to Say "shitty" in Slovak

"vydrbany"

"podrbany"