How to Say "Dirty bitch" in Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

"Puta shushi"