How to Say "Dirty homo" in Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

"Mariku shushi"