How to Say "Dirty son of a bitch" in Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

"Ju ku di puta shushi"