What is Bai den koño in Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

The english translation is "Fuck you!!"