What is Puta shushi in Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

The english translation is "Dirty bitch"